Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

prof. Ing. Jan Stejskal Ph.D.

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Věk
43 let
Místo narození
Moravská Třebová (okres Svitavy)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Rodiče žijí v Moravské Třebové. Otec Josef pracoval ve výrobě a matka Jana jako zdravotní sestra. Má bratra Martina, který žije v Chrudimi.
Základní školní docházku absolvoval na II. ZŠ v Moravské Třebové, střední ekonomické vzdělání v Obchodní akademii v Mohelnici.
V roce 1999 nastoupil na Univerzitu Pardubice, Fakultu ekonomicko-správní, kde absolvoval v roce 2002 bakalářské studium v oboru Veřejná ekonomika a správa, v roce 2004 navazující magisterské studium v oboru Ekonomika veřejného sektoru a v roce 2007 doktorské studium v oboru Regionální a veřejná ekonomie.
Vzhledem k nastoupené akademické dráze ukončil habilitační řízení v oboru Veřejná ekonomika a služby na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a s účinností od 1. 4. 2013 byl jmenován docentem. Nejvyšší akademickou hodnost získal taktéž na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, kde proběhlo jeho řízení ke jmenování profesorem. To bylo ukončeno 14. 7. 2020, kdy jej prezidentka Slovenské republiky jmenovala profesorem v oboru Veřejná ekonomika a služby.
Po roce 2000 spolupracoval s řadou organizací. Od roku 2000–2011 působil jako hlavní metodik Junáka – českého skauta, z. s., od roku 2007 byl odborným lektorem a vedoucím ekonomicko-daňové poradny pro nestátní neziskové organizace Koalice nevládek Pardubicka, z. s. Od roku 2019 po tři roky spolupracoval s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
Již v průběhu doktorského studia nastoupil coby asistent na Univerzitu Pardubice, Fakultu ekonomicko-správní a prošel postupně všemi akademickými pozicemi (asistent – odborný asistent – docent – profesor). V roce 2019 byl Akademickým senátem fakulty zvolen kandidátem na děkana a rektor Univerzity Pardubice jej od 1. 1. 2020 jmenoval děkanem.
Vzhledem ke své odborné specializaci se zabývá výukou předmětů spojených s veřejnou ekonomií, neziskovým sektorem a veřejnými službami. Konkrétně se specializuje na optimalizační procesy zabezpečování vybraných veřejných služeb (zahrnuje zejména intervenční aktivity státu do chování ostatních ekonomických subjektů oblast inovativních postupů a efektivnosti).
Ve vědecko-výzkumné činnosti se zabývá optimalizací či modelováním procesů alokace veřejných prostředků, a to jak za účelem zabezpečování (inovací) veřejných služeb vybraným ekonomickým subjektům, tak intervenci veřejných organizací do tržních mechanismů za účelem předcházení nebo odstraňování následků tržních selhání (včetně využívání a zvyšování potenciálu zúčastněných entit, synergických a přelévacích efektů).
Významným vědeckým úkolem, který byl vyřešen společně s Městskou knihovnou v Praze, bylo vytvořit metodiku, jak hodnotit efektivnost i u takových veřejných organizací, jako jsou třeba městské knihovny, neboť i ony jsou příjemci veřejných prostředků, jen se u nich velmi obtížně měří jejich výkonnost. Vědecký tým tedy vytvořil zcela unikátní metodiku, kterou úspěšně testoval a následně aplikoval na několika desítkách knihoven v České republice, včetně Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Metodika byla publikována i v zahraničí a nyní tvoří teoretický základ dalších podobných postupů různých vědeckých týmů po celém světě.
Je autorem/spoluautorem desítek vědeckých pojednání a časopiseckých výstupů publikovaných po celém světě, jež jsou hojně citovány. Stejně tak z jeho dílny pochází na tři desítky učebnic, monografií a odborných publikací, včetně publikací vydaných ve světových vydavatelství v angličtině. Je úspěšným řešitelem mnoha domácích a mezinárodních vědeckých grantů v roli hlavního řešitele.
Do září 2022 pod jeho vedením absolvovalo osm studentů doktorského studia, z nichž polovina byla cizinců studujících v anglickém jazyce.
Byl nebo je členem řady vědeckých grémií, komisí a rad na mnoha fakultách a vysokých školách jak v České republice, tak v blízkém zahraničí.
Za svoji vědecko-výzkumnou práci obdržel řadu diplomů a ocenění.
V roce 1990 vstoupil do nově formovaného skautského střediska v Moravské Třebové, kde se postupně zabýval výchovou nejmladší věkové kategorie v I. oddílu vlčat pod vedením Vladislava Holešovského. Absolvoval řadu skautských táborů na tábořišti Kvíčalka nedaleko Moravské Třebové a mnoho roků působil aktivně ve středisku Moravská Třebová.
Od roku 2004 je předsedou Krajské rady Junáka Pardubického kraje, která sídlí v Pardubicích a pečuje o rozvoj skautingu v celém Pardubickém kraji. Od roku 1999 se podílí na realizaci skautské školy pro skautské vedoucí, která nese historický název řeky Chrudimky „Stříbrná řeka“. Tým lektorů skautské školy vede od roku 2004. Mezi stálé lektory patřila řada skautů ze střediska Moravská Třebová, např. Eva Vedmochová nebo Adam Svoboda. Škola se koná tradičně v letních měsících v Telecí u Poličky na skautské základně Maděra. Za více než dvě desítky let existence prošlo skautskou školou Stříbrná řeka více než tisíc skautských vedoucích, mezi nimiž bylo i řada skautských vedoucích ze střediska Moravská Třebová.
Za své působení ve skautské organizaci získal řadu ocenění a vyznamenání. Mezi nejvýznamnější patří tato: za zásluhy o rozvoj skautského vzdělávání dostal v roce 2014 nejvyšší vyznamenání Junáka – českého skauta za výchovu – Medaili sv. Jiří zlatého stupně a v roce 2019 Medaili Merkura zlatý stupeň za dlouholetou činnost v oblasti hospodářské a organizační.
Žije v Pardubicích.

Autoři
Aneta Riemerová (Text sestavila)
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (S využitím informací, které publikoval)
Ověření
Osobní sdělení prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D.
Dodavatel dat
Městská knihovna Moravská Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2622 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.